Privacyverklaring

Administratiekantoor Midden-Limburg BV , gevestigd aan Onze Lieve Vrouwestraat 10 A, 6035 AP Ospel, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.administratieml.nl
Onze Lieve Vrouwestraat 10 A, 6035 AP Ospel
0031 495 633710

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Midden-Limburg BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

administratiekantoor Midden-Limburg BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

administratiekantoor Midden-Limburg BV verwerkt uw persoonsgegevens welke nodig zijn voor de verwerking van de gegevens welke u aan ons ter beschikking hebt
gesteld.   Hierbij zullen wij ook uw BSN verwerken omdat deze is wettelijk is op te nemen in uw belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor Midden-Limburg BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Hierbij zullen wij ook de wettelijke bewaartermijnen voor administratieve bescheiden in acht nemen,

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Midden-Limburg BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor Midden-Limburg BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door administratiekantoor Midden-Limburg BV en heeft u

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van

uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

paul@administratieml.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek

mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

administratiekantoor Midden-Limburg BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

administratiekantoor Midden-Limburg BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paul@administratieml.nu